วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ นำ คณะผู้แทนกองทัพเรือ และศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล ผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราด สมาคมการประมงจังหวัดต่าง ๆ และองค์การสะพานปลา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาหารแห้งและอาหารกระป๋อง
เพื่อพระราชทานโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
– นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐
นำ พลตำรวจเอก พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน
วันพ่อแห่งชาติ ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
– นายบัณฑูร วรชาติตระกูล นายกสโมสรไลออนส์เขาใหญ่ (ปากช่อง) จังหวัดนครราชสีมา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางธิดาพร สมิตะสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี. แอนด์ เอส. แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน
เวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพดิน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายไกรรพ เหลืองอุทัย และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหาร
และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายโอภาส เจริญเชื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
และประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นำ คณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้ากระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
– คณะผู้บริหารบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำ ครูผู้ชนะเลิศการแข่งขันการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทยที่สอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
และกราบบังคมทูลรายงานผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการคัดเลือก

/เวลา ๑๕.๔๓ น….

– ๒ –

เวลา ๑๕.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะกรรมการอำนวยการ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดเดิม (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และชุดใหม่
(ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
หน้าที่ใหม่ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำ
นางสาวอติภา จันทร์วีระเสถียร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาด้านกฎหมาย (Master of Laws (LLM programme)) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอน (University College London) สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จไปทรงหล่อพระประธานประจำวิหารพระเจ้า ๕ พระองค์ และทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสครบ ๑๗ ปี
วันละสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ