วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม นำ ผู้ทรงคุณวุฒิ รับพระราชทานวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัย
การทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ทุกคนล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ทั้งได้รับการศึกษาอบรมพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว ย่อมตระหนักเป็นอย่างดีว่า การรักษาความมั่นคงของชาติประเทศนั้น
มิใช่การป้องกันด้วยกำลังรบเพียงอย่างเดียว หากแต่มีการอื่นอีกหลายอย่างที่จะต้องปฏิบัติพร้อมกันไป ที่สำคัญคือการสร้างเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงในบ้านเมือง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจ ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเมือง เป็นชาติ และทำให้ทุกคนเกิดความสำนึก ในชาติ มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าจะป้องกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ เพราะเป็นที่อยู่ที่ทำกินอันประเสริฐสุด ดังนั้น ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกอย่างให้พัฒนาก้าวหน้าและประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจโดยถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด
เวลา ๑๕.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร” เพื่อทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดังกล่าว
– นางซาตู ซุยก์การี – เคลฟเวน (Mrs. Satu Suikkari – Kleven) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๕.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานนิทรรศการ “นภา เดอะ ซีเครด ซีนส์” (NABHA” The Secret Scenes) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และคณะผู้จัดทำหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” เฝ้า ถวายหนังสือดังกล่าว และหนังสือ “ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙” กับหนังสือชุดอริยสงฆ์แห่งแผ่นดิน
/เวลา ๑๐.๓๐ น…..

– ๒ –

เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑
ยะลา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำ
ห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงติดตาม
การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มูลนิธิ
พอ.สว.) จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่โปรดให้ออกไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคของ
สัตว์เลี้ยง รวมถึงมีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจากโรงพยาบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ ไปให้บริการตรวจรักษาประชาชน เช่น การเผายาสมุนไพรช่วยลดอาการที่เกิดจากโรคลมการพอกยาร่วมกับกดจุดสัญญาณ
หัวเข่า การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารตามธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ โดยมีผู้รับบริการ
ตรวจรักษาทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย มีผู้ป่วยนำเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ๕ คน
ซึ่งเป็นโรคท้าวแสนปมขาซ้ายเดินลำบาก โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เนื้องอกในช่องท้อง มะเร็งลำไส้ลามไปที่ตับ และโรคจอประสาทตาเสื่อม โดยทรงถามถึงอาการป่วย และทรงให้กำลังใจ
พร้อมทั้งพระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น และโปรดให้ส่งตัวไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาล
ที่เหมาะสมกับอาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง
และพระราชทานของเล่น ดินสอสี สมุดนิทานระบายสี กล่องดินสอ ปิ่นโต และกระปุกออมสิน แก่เด็ก
ที่ผู้ปกครองพาไปเฝ้ารับเสด็จ จากนั้น พระราชทานวโรกาสให้ผู้ที่บริจาคเงิน และผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า
รับพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไปเฝ้าถวายเงินสมทบมูลนิธิ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ แก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มอักษรพระนามาภิไธย “สว” และโล่แก่อาสาสมัคร ในปีที่ผ่านมาหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีผู้ป่วยไปรับบริการ และขอเป็นผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ๑๓ คน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๕๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
“น้ำพระราชหฤทัย สถิตในดวงใจ ไทยทั้งชาติ” ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต