วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรี
นฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” ณ พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
กระทรวงพาณิชย์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน
กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดการประชุม
วิชาการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น และสถานเอกอัครราชทูต
ญี่ปุ่นประจาประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียนทีเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
พัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชั้นนาของนานาชาติ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ของไทยและญี่ปุ่น ๓๖๗ คน ร่วมนาเสนอโครงงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โอกาสนี้
ทรงฟังบรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น ให้ตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสาคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้น ทอดพระเนตรการนาเสนอโครงงานจากโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกาเนิดวิทย์ โรงเรียนจิตรลดา
และโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น รวม ๓๐ โครงงาน ๕ สาขา
เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ไปยังค่ายค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้า
ทางการเกษตร กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรจุสินค้าทางการเกษตรที่ผลิตได้จากโครงการเดินตาม
รอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ ๓ ก่อนส่งจาหน่าย ภายในมีห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเย็น ห้องแล็บ
พื้นที่ล้างผักสด พื้นที่บรรจุผัก และพื้นที่เก็บผักนอกห้องเย็น จากนั้น ทรงติดตามผลการดาเนินโครงการ
ต่าง ๆ อาทิ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้
ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
/เพื่อพระราชทาน…
– ๒ –
เพื่อพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและกาลังพล ปัจจุบันได้เพาะพันธุ์พืชผัก อาทิ
กะเพราแดง พริกขี้หนู มะเขือเปราะเจ้าพระยา ผักกวางตุ้ง และผักชนิดต่าง ๆ เพื่อส่งโรงคัดบรรจุพันธุ์
โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ซึ่งนาแพะพระราชทาน ๕๐ ตัว มาเลี้ยงขยายพันธุ์
ปัจจุบันมีจานวนแพะเพิ่มเป็น ๑๑๘ ตัว และสนับสนุนโรงเรือนเลี้ยงแพะแก่เกษตรกร จึงได้มีการขยาย
โรงเรือนเพิ่มขึ้น และมีการทดลองปลูกหญ้าที่แพะชอบ รวมทั้งปลูกถั่วฮามาด้า เพื่อนามาเป็นอาหารแพะ
จากนั้น ทอดพระเนตรการดาเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ ๓
ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ ดาเนินงานตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่กาลังพลและประชาชน
และได้ดาเนินการในพื้นที่ค่ายทหารทั้ง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมภายใน
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ ๓
ซึ่งมีพื้นที่ดาเนินการ ๑๒๐ ไร่ ซึ่งปีนี้เน้นการเพิ่มรายได้ ขยายพื้นที่เพิ่มเติมสาหรับเกษตรแปลงใหญ่
เพื่อเป็นวัตถุดิบส่งโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร เป็นการสร้างรายได้ลดรายจ่าย จากนั้น ทรงติดตาม
ผลการดาเนินโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยการทานาแปลงใหญ่แบบเกษตรอินทรีย์ โอกาสนี้ พระราชทาน
กระบือ เพื่อนาไปเลี้ยง ขยายพันธุ์และใช้ในการทานาแก่ราษฎร ๒ ครอบครัว ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่น
ประจาปี ๒๕๖๑ ในสาขาเกษตรกร ที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน
สาหรับศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื่นที่ภาคเหนือตอนล่าง จัดตั้งขึ้น
เพื่อผลิตพันธุ์ปลาน้าจืดพระราชทาน และเป็นศูนย์เรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ปลาน้าจืดแก่กาลังพล
ข้าราชการ ครอบครัว และประชาชน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เรือนรับรองสีวะรา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ ๓ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก