วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๙.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อออกไปปฏิบัติงาน คงจะได้พบว่า การทำงานนั้นอาจมีข้อผิดพลาดเสียหายเกิดขึ้นได้บ้าง
และบางครั้งก็เกิดจากตัวผู้ทำงานเองเป็นสำคัญ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับคนบางคนที่จะยอมรับ จึงกล่าวโทษ
ผู้อื่นสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดเสียหาย การกระทำเช่นนี้ นอกจากจะเป็นอุปสรรคแก่การพัฒนาตนเอง
ของบุคคลแล้ว ยังก่อให้เกิดผลเสียแก่ส่วนรวมด้วย เพราะการเพ่งโทษผู้อื่น จะทำให้มองข้ามความผิดพลาดของตน ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ บัณฑิตจึงพึงระลึกไว้เสมอว่า ในการทำงานนั้น แม้ว่าจะระมัดระวัง
เป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็อาจเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นได้เป็นธรรมดา ข้อสำคัญ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ต้องกล้า
ที่จะยอมรับ และเร่งหาทางปฏิบัติแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง การรู้จักยอมรับข้อผิดพลาดของตนนั้น เป็นคุณสมบัติสำคัญ
ที่เกื้อหนุนบุคคลให้ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นโอกาสให้คนเราได้ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ซ้ำอีก จึงขอให้บัณฑิตเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดพลาดของตน จะได้สามารถพัฒนาตนพัฒนางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องตรงจุด เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเป็นสุข
เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๓.๔๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหล่อรูปชีวกโกมารภัจจ์ กับทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผลิตยาแผนไทย และทรงเปิดอุทยานและสวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
เวลา ๑๕.๐๘ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “ประชาบดี” และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรง
/บำเพ็ญพระราชกุศล…..

– ๒ –

บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๒๕ เมื่อปี ๒๕๑๓ ปัจจุบันมีสมาชิก รวม ๑,๓๘๐ คน ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร และผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม และยาตำราหลวง แก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู และคนชรา พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎร
ที่มาเฝ้ารับเสด็จ บ้านเมืองเก่ามีราษฎร ๖๒๘ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกรรม
เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลประจันตคาม จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย โดยมีผู้มารับบริการ ๒๒๘ คน และมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๓ คน ซึ่งป่วยเป็นโรคเนื้องอกกระดูกสะโพกขวา ทางเดินท่อน้ำดีอุดตัน และไมเกรน โดยจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี เฝ้า และทรงนำสมาชิก พอ.สว. สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว.เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน