วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด ไอคอนสยาม – ดิ ไอคอน ออฟ
อีเทอร์นัล พรอสเพอริตี้ (ICONSIAM – The Icon of Eternal Prosperity) ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ
เมืองสุขสยาม ร้านลอฟท์ ร้านไอคอนคราฟท์ และทอดพระเนตรร้าน แอ็ปเปิล สโตร์ (Apple Store)
กับอาคารแมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนทซ์ ณ โครงการไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ฯ นํา ผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ ๗ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทําคุณประโยชน์ ให้แก่สํานักงาน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ณ หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย หอประชุมโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อําเภอแม่ลาว
และลานกิจกรรมบ้านปางขอน อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอจุน หอประชุมที่ว่าการอําเภอดอกคําใต้ และหอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่ใจ จังหวัด พะเยา