วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นำ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ และผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัย ระดับสูง

รุ่นที่ ๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน

พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านเครือข่าย 5G (ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ) เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

การนี้ ผู้บริหารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรถพยาบาล ฯ ดังกล่าวด้วย

เวลา  ๑๕.๓๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– นายอนุกูล  ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕

เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– พลเอก เจริญชัย  หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

๑. คณะกรรมการร้านกองทัพบก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้

จากการจัดงานออกร้านกองทัพบก ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕  เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

๒. คณะกรรมการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงินรายได้จากการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

๓. คณะกรรมการโครงการทหารพันธุ์ดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของโครงการทหารพันธุ์ดี ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

– นางบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย นำ คณะกรรมการ

และเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด

ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางสาวอสิตา  วิมลไชยจิต กรรมการผู้จัดการ อสิตา อีโค รีสอร์ท นำ คณะผู้บริหารและพนักงาน

ของอสิตา อีโค รีสอร์ท เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก

จากชุมชนท้องถิ่นแก่ผู้มาใช้บริการที่รีสอร์ท ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางณิชาภา  สิงห์ณรงค์ ประธานมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ นำ คณะกรรมการจัดงาน

ประกาศเกียรติคุณ โครงการวัฒนธรรศ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ “รางวัลวัชรนาคา” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ

/นายจารุเดช…

 

 

–  ๒  –

 

– นายจารุเดช  ใบบัว ประธานบริษัท มาร์เซลล่า ออฟฟิเชียล จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล

เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

  • นางเบญจวรรณ จันทนฤกษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม

ถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียน ค่าสมุด หนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน

เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้

นางเบญจวรรณ  จันทนฤกษ์ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”

๒. คณะผู้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน “พัฒนเมธา” พร้อมอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในโอกาสนี้ รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”

– นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทัศนมาตรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา  ๑๓.๕๙  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปทรงเปิดนิทรรศการเมตตา “เลิฟวิ่ง ไคน์เนส” (LOVING KINDNESS)

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายวรวิทย์  กังศศิเทียม

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ รับเข็มวิทยฐานะ กับ นำ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” ประจำปี

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง