วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานครบ ๒๐ ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการ “แปดทศวรรษเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์” ณ อาคารสินธร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๒ และทรงเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระดำรัส ความว่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ คือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะ
พลเมือง การที่ทุกคน ซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคม ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ และได้มาประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง หวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญ ในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้า
สามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา