วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวนลินี แสงอรัญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ …
– ๒ –

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ ๓๑
(๓/ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดง “มิสเซลานี ออฟ โขน”(Miscellany of Khon) ณ Slowcombo เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
คลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ
พัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องจากพระราชดำริ เสร็จแล้ว ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินของโครงการ ฯ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการด้านประมง ในโอกาสนี้
ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ๕ ชนิด ได้แก่ ปลาบ้า ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว และปลาแก้มช้ำ จำนวน ๖๙ ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ฯ ต่อจากนั้น ประทับรถรางพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรจุดต่าง ๆ ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๐ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์สาขา
๑ ใน ๖ แห่ง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้
ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร และสถานีประมงขนาดเล็ก เพื่อผลิตพันธุ์ปลา ปัจจุบันโครงการ ฯ มีพื้นที่ป่าประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ตัน ปี ๒๕๖๖ มีหน่วยงาน

/และประชาชน …
– ๓ –

และประชาชน เข้ามาศึกษาดูงาน จำนวน ๙๐,๐๐๐ คน ด้านแหล่งน้ำ หน่วยผลิตพันธุ์ปลาห้วยลาน โดยกรมประมง ผลิตพันธุ์ปลาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อมอบให้แก่ราษฎรนำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพและขยายพันธุ์กับเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน ฯ เดิมเป็นป่าผลัดใบ ที่ถูกแผ้วถางเพื่อปลูกยาสูบและข้าวโพด เมื่อมีการฟื้นฟูป่า รวมถึงก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๓๒ ช่วยให้มีแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎร เนื้อที่ ๓๖๒ ไร่ และทำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ
ทั้งป่าผลัดใบผสม ป่าเต็งรัง และป่าดิบเขา ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่า อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงานของโครงการ ฯ ในการนี้ ทรงติดตามการฟื้นฟูและพัฒนาป่าตามแนวพระราชดำริ
ที่สวนไม้มงคลพระราชทาน ๗๗ จังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๒ เนื้อที่ ๒ ไร่ รวบรวบพันธุ์ไม้มงคล ซึ่งสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัด โดยได้ปลูกต้นไม้ทั้ง ๗๗ ชนิด ตามภาพจำลองแผนที่ประเทศไทย ซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่มีถิ่นอาศัยในระบบนิเวศทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดี เช่น ตะเคียนชันตาแมว พันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดนราธิวาส โสกเหลือง พันธุ์ไม้มงคลประจำจังหวัดยะลา และทองกวาว ต้นไม้ประจำจังหวัดและพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังพบนกสายพันธุ์ต่าง ๆ กว่า ๑๐๘ สายพันธุ์ และสัตว์ป่าและ
สัตว์น้ำกว่า ๓๔ ชนิด กับทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์ต้นรักและภูมิปัญญาการเจาะเก็บยางรัก ตามพระราชดำริ ฯ
มีการสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรต้นรักเพื่อการอนุรักษ์ โดยได้ศึกษาและคัดเลือกพันธุ์ต้นรักที่มีคุณภาพดี เพื่อใช้เป็นต้นแม่พันธุ์ รวมทั้งเพาะชำขยายพันธุ์ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน นำไปปลูกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และพื้นที่อื่นที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาดูงานการเจาะเก็บยางรัก และการใช้ประโยชน์ ต้นรักเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดใหญ่ น้ำยางเมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีดำและมัน มีคุณสมบัติกันน้ำ นำไปใช้ทำเคลือบเงาในงานศิลปกรรม เพื่อผลิตเครื่องรักประเภทต่าง ๆ ที่เรียกว่า การลงรัก เป็นงานประณีตศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ร้อยเรียงเรื่องเล่า ชุมชนออนใต้ บ้านจุ้ม เมืองเย็น” นำเสนอวิถีชีวิตพื้นบ้านที่มีความผูกพันในชุมชน สู่วิถีชีวิตแบบพอเพียง อาทิ บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และ
ทรงติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ จนถึงปี ๒๕๓๕ รวม ๗ ครั้ง นิทรรศการการค้นพบศิลาจารึกในวัดเชียงแสน เตาเผาโบราณ เครื่องถ้วยสันกำแพง หรือ ศิลาดล ที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงจนถึงปัจจุบัน นิทรรศการวัฒนธรรม
การทอผ้า วิถีชีวิตดั้งเดิม ทอผ้าแบบโบราณ การปักผ้าลายต่าง ๆ ผลผลิตจากป่าต้นน้ำ เช่น หวาย ใบลาน เห็ด
และแมลง ที่ชาวบ้านเข้ามาเก็บได้ เปรียบป่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้าน นิทรรศการวิถีชีวิต เป็นชุมชนท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และชุมชนอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด (NARIT) โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับชุมชนแม่ออนใต้ จัดทำเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ดูดาว ประเภทชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่ห้วยลาน ด้วยมีสภาพพื้นที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน นิทรรศการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำองค์ความรู้ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ชาผักเชียงดา เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ในชุมชน สู่อาชีพที่มั่นคง โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุน เพื่อให้โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระยะต่อไปจะพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามธรรมชาติ ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตร และขยายผลให้กับราษฎร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

/ให้มีความอยู่ดี …
– ๔ –

ให้มีความอยู่ดี กินดี ตามพระราชประสงค์ และเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่เจ้าหน้าที่และราษฎร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยทรงชื่นชม
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามากขึ้น สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร