วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล

ตามพระราชอัธยาศัย กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้เซฟ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงินด้วย

เวลา  ๐๘.๔๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  นำ คณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และครบรอบ ๑๐๙ ปี ของการดำเนินกิจการธนาคารออมสิน

เวลา  ๐๙.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ตามลำดับดังนี้

–  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส

–  นายวรวิทย์  กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

และคณะ

–  นายชาญชัย  แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คู่สมรส และคณะ

–  นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

และคณะ

–  นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคู่สมรส

–  นางสาวสุภา  ปิยะจิตติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. คู่สมรส และคณะ

–  พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ในกองทัพไทย และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และคู่สมรส      ต่อจากนั้น

 

/ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า …

 

– ๒ –

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรี และคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

–  นายธนินท์  เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

–  นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

– พลโท ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธำรงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก