วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษา ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร