วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุทธะนันท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทยด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถ เพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสาเร็จแก่ตนเองแก่ส่วนรวมได้ ในการทางานเพื่อสร้างความสาเร็จและความเจริญนั้น บัณฑิตจะต้องนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปปรับใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ จนมีความเชี่ยวชาญชานาญ อีกประการหนึ่ง จะต้องตระหนักด้วยว่า ปัจจัยสาคัญที่ประคับประคองเกื้อกูลการทางาน คือคุณธรรมความสุจริต ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี และศีลธรรมความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ หากบัณฑิตถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ กิจการงานทุกอย่างที่ทา ก็จะสาเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้เป็นแน่แท้
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม