วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
และจากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นำ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำ คณะผู้บริหาร และผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพงศ์กรชัย มีสามเสน นายกสมาคมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม นำ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศล ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการ ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจักรเย็บผ้า เนื่องในโอกาสที่
บริษัท ฯ ดำเนินกิจการครบ ๑๓๐ ปี ในปี ๒๕๖๒ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

/- นางสุพรรณี …

– ๒ –

– นางสุพรรณี บุญถูก นายกยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “รายการเยาวชนอยากรู้” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วยผู้บริหาร
ครู และนักเรียนจากโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขัน ฯ
– นางวรรณา มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี นำ คณะกรรมการจัดการประกวดดนตรีไทยวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์เครื่องคู่และวงอังกะลุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ
– นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดวาดภาพประเภท
จิตรกรรม “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล
ศรีสังวาลย์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ดังนี้
๑. สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) วิภาดา คุณาวิกติกุล
๒. สาขาการพยาบาลในสถานบริการ ได้แก่ นางสาวจงกลนี จันทรศิริ
๓. สาขาการพยาบาลในชุมชน ได้แก่ นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ และ
รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๖๒
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต่อจากนั้น

/ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

– ๓ –

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคำ ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำ
นางสาวสุญากาญจน์ อาชาสรรพวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาเชิงบูรณาการ (Integrative Pathobiology) ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) สหรัฐอเมริกา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตที่อยู่ ณ ที่นี้ ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะแต่ละคนจะต้องเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองต่อไป การสร้างความเจริญมั่นคงดังที่กล่าวนั้น จะสำเร็จผลสมบูรณ์ได้ ก็ด้วยการที่แต่ละคน
นำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้ในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพการงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง ทุกคนจึงต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งนำความรู้ไปปฏิบัติและใช้ให้สำเร็จผล โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกคน ให้ยิ่งกว่าผลประโยชน์เฉพาะตนของผู้หนึ่งผู้ใด สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และฉลองพระองค์ครุย