วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายกาวิละ อำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการของมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ชุดใหม่ ครั้งที่ ๑ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๐ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “ภูพานราชนิเวศน์ ครั้งที่ ๓๙” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

/ในโอกาสนี้…
– ๒ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และทรงเยี่ยมราษฎรและผู้ปกครองบัณฑิตกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และสินค้าโอทอป ของจังหวัดภาคเหนือ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง กราบบังคมทูลรายงานการตรวจรักษา และเบิกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำ คนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน ๗ คน
ซึ่งป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเนื้องอกกระดูกที่กระดูกสันหลังส่วนเอว โรคมะเร็งเต้านมระยะต้น โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายระยะลุกลาม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กับพระราชทานกล่องยาพระราชทานและเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางไปทำการรักษา และมีพระราชปฏิสันถาร ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความห่วงใย ยังความปลื้มปีติแก่คนไข้และครอบครัวและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือในครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก หน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจสุขภาพโรคทั่วไป ตรวจโรคเฉพาะทาง ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีพระราชทานให้ อาทิ ตรวจหัวใจด้วยเครื่องตรวจหัวใจคลื่นความถี่สูง เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา รวมทั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎร ผู้ปกครอง และญาติของบัณฑิตให้ได้เข้าถึงการรักษา และรถตรวจเชื้อ
ชีวนิรภัย ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด – ๑๙ ออกหน่วยให้บริการตรวจเก็บตัวอย่างเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ซึ่งสามารถเข้าพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็ว ในวันนี้มีประชาชนมาเข้ารับการตรวจรักษา จำนวน ๓๖๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางตา โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคอายุรกรรมทั่วไป ตรวจพบความผิดปกติ การทำงานของหัวใจ ต้องส่งรักษาต่อ ๒ คน การตรวจ
ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ พบความผิดปกติต้องส่งรักษาต่อ จำนวน ๗ ราย อาทิ ตับม้ามโต มะเร็งลำไส้แพร่กระจายไปตับและปอด ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ จำนวนรวม ๑๙๘ คน มาให้การตรวจรักษา ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรสินค้า
และผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดในภาคเหนือ อาทิ ผ้าลายช่อดอกมะขาม ผ้าพื้นเมืองชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ้าจกไหมที่พัฒนามาจากผ้าลาวคั่ง ของกลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ
จังหวัดอุทัยธานี ผ้าซิ่นตีนจกของชาวไทยพวน จังหวัดสุโขทัย โลชั่น สบู่ และเซรั่ม ที่ทำมาจากโปรตีนไหม

/ของกลุ่มทอผ้าไหม…

 

– ๓ –

ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และทอดพระเนตรการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย อาทิ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานรากในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา อาทิ ผ้าทอไทลื้อ ปลาส้มหนองหลวง โดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาประยุกต์ใช้กับโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น จากนั้น ทอดพระเนตรผลงานและการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมกวน โลชั่นจากอโวคาโด้ โครงการการพัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต และการแปรรูปผลผลิตจากการเกษตรสู่การสร้าง “นวัตกรรมชุมชน” อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีศิลาแลง ซึ่งเป็นโครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประสานความร่วมมือด้านการเรียนการสอนร่วมกับชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับภูมิสังคม ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชหฤทัย