วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๓.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด
ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์
พอ.สว. จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพ ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน ๑๔๖ คน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคกระดูกและข้อ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และโรคระบบจักษุ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำ ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัย เฝ้า รับพระราชทานสิ่งของ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ทอดพระเนตรการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุนัขในพื้นที่ และโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจร ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึก
โครงการ ฯ แล้วทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตามพระปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจร