วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๐๘.๐๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตร การดาเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง และโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ., ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร