วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤาษีดัดตน ๘๐ ท่า
๘๒ ตน และทรงเปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ กับทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคณะองคมนตรี ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก