วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทรงเปิดงานฉลองครบ ๓๐ ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) และทอดพระเนตรการดาเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกาพร้า (หลัก ๖๗) ในการเสด็จพระราชดาเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดงานฉลองครบ ๓๐ ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก ๒๒) เมืองนาซายทอง และทอดพระเนตรการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรดังกล่าว จากนั้น จะทอดพระเนตรการดาเนินงานของโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกาพร้า (หลัก ๖๗) เมืองโพนโฮง นอกจากนี้ จะทรงพบกับนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนางปานี ยาท่อตู้ รองประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ อาคารหอประชุมธารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒