วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา แต่ในการทำงานนั้น ก็มีความจริงปรากฏอยู่ว่า งานใด ๆ ก็ตาม
ไม่อาจสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องอาศัยความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาประกอบส่งเสริมด้วย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านและถ่องแท้ ดังจะเห็นได้ว่า องค์กร
หรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็ประกอบด้วยบุคลากรหลายคนหลายฝ่าย ที่มีความรู้ความสามารถต่าง ๆ กัน มาทำงานร่วมกัน และอาจจำเป็นต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอยู่เสมอ บัณฑิตทั้งหลาย
เมื่อออกไปทำงาน จึงควรจะได้กระตือรือร้นขวนขวาย ที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้กว้างขวาง รวมทั้ง
รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ทำงานร่วมกัน แต่ละคนจะได้สามารถพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกฝ่าย การร่วมมือร่วมงานกัน ร่วมความรู้ความคิดกันพัฒนาชาติบ้านเมือง
ก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ไม่ยากนัก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร