วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๓  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๘.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา  ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม  แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก
พระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี ๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช โหรหลวงลั่นฆ้องชัยแล้วไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์นำสิ่งของเสี่ยงทาย ๗ สิ่ง  ตั้งเลี้ยงพระโค เสร็จแล้ว นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่งของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง  การนี้  พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๔ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมีปริมาณมาก นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคกินน้ำและหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินถั่ว พยากรณ์ว่าผลาหาร ภักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี และพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง ต่อจากนั้น นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ประเภท ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๑ ประเภท และผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๔ สหกรณ์  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล  เสร็จแล้ว พระยาแรกนายาตราขบวนพร้อมด้วยเทพี ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายบังคม  เสร็จแล้ว  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระบรม

 

/ ราชวโรกาสให้ …

 

– ๒ –

ราชวโรกาสให้ พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน เมื่อพระยาแรกนาประกอบพิธีเสร็จแล้ว พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายบังคม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ คลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอนโข่ง จังหวัดสงขลา เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ กราบบังคมทูลรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง สถานการณ์เรื่องน้ำบริโภค จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ปลูกผัก ถั่วเมล็ดแห้ง และไม้ผล ทั้งในโรงเรียน และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้นำไปปลูกที่บ้าน สามารถช่วยลดรายจ่าย สร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้
ยังส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปลูกชก กลุ่มผลิตเครื่องแกง กลุ่มเย็บผ้า สนองพระราชกระแส เมื่อปี ๒๕๖๐
ในการจัดหาอาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้ที่ต่อเนื่องยั่งยืน อีกทั้ง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน
ได้ก่อสร้างฝายคอนกรีต พร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในกิจกรรมของศูนย์ ฯ ด้วย ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหลังอ้ายหมี

เวลา ๑๕.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ และทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ – ๓ เรื่อง กาแฟ และการสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง เวลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านแผ่นดินเสมอ โดยศูนย์การเรียนรู้ ฯ จัดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๗๐ คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๖ คน ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียน
การสอนเด็กเล็ก กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

 

/ และภูมิปัญญาท้องถิ่น …

– ๓ –

 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ รองเง็งกระบี่ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตประเภทเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และถั่วเมล็ดแห้ง มีปริมาณเพียงพอ
กิจกรรมการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และกิจกรรมห้องพยาบาล นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ไม่พบนักเรียนเป็นโรคคอพอก ไข้มาลาเรีย และหนอนพยาธิ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และการป้องกันสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านบางคราม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนรัชชประภา
อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี