วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ อำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานข้อมูลพื้นฐานและ
ผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ ซึ่งเปิดสอนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๒๖๔ คน จากนั้น ทรงติดตามผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการเรียนดี และเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สามารถกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองได้ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ได้แก่ การเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องพยัญชนะไทย เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย การเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้รูปภาพเป็นสื่อการสอน ทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถบอกเศษส่วนได้ถูกต้อง กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง ที่หน้าเสาธงเป็นประจำทุกวัน เพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและกระตุ้นการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ และส่งเสริมการผลิต ทำให้นักเรียนสามารถทำบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบันทึกสมุดบัญชีออมทรัพย์ได้ ในส่วนของกิจกรรมงานอาชีพนักเรียน ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้และลงมือทำ
พวงกุญแจจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้มะขาม และลูกมะค่า ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “รำตง” ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน
ของชนเผ่ากะเหรี่ยง ต่อจากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งฝึกให้นักเรียนปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เป็ดเทศ สุกรพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โดยนำส่งผลผลิตจากโครงการ ฯ จำหน่ายให้แก่โรงอาหารผ่านระบบสหกรณ์ ฝึกทักษะการทำน้ำหมักชีวภาพ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชใช้เองในโรงเรียน
จากการฝึกปฏิบัติดังกล่าว ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบในการดูแลรดน้ำต้นไม้ ปลูกผัก เก็บผัก กำจัดวัชพืช และให้อาหารสัตว์ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไป