วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๓  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา   ๐๙.๒๖   น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ อำเภอท่าสองยาง

จังหวัดตาก  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)