วันศุกร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาในทุก ๆ สาขาวิชา เป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่อง ว่าได้อุตสาหะพากเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝน จนมีความรู้ในวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร แต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้น บุคคลยังจาเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้อง ตามเหตุผลความเป็นจริงด้วย ทั้งนี้ เพราะในการประกอบกิจการงาน การดาเนินชีวิต และการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่าง ต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลาง จึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราว ต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล คือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผล ตามที่เป็นจริง จึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้อง พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ แต่ละคนจะได้นาความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ และความคิดอ่านทั้งปวง ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้สาเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ
เวลา ๑๒.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธาน กลุ่มบริษัท ดอกบัวคู่ จากัด นา คณะผู้บริหารของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คิดถึง… สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๕ และวาระพิเศษ “๕๐ ปี แม่ฟ้าหลวงเดินหน้า ปลูกป่า ปลูกคน” ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๐.๓๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงนา คณะกรรมการบริษัท ไอริส ๒๐๐๕ จากัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจาหน่ายกระเป๋า “เอส คราฟท์: คราฟท์แมนชิปส์ ๒๐๒๒” (S’Craft: Craftsmanship 2022)
/ซึ่งจัดทาขึ้น …
– ๒ –
ซึ่งจัดทาขึ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมทบทุน “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงตั้งพระทัยในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่สมบัติทางวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและสนับสนุน งานทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง
นอกจากนี้ ยังทรงนาประสบการณ์จากการทรงงานและการศึกษาผ้าทอพื้นเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ มาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย พร้อมทั้งพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้กลุ่มทอผ้านาไปใช้ทอผ้า และสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ยังคงไว้ ซึ่งลวดลายของผืนผ้าที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค และเหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างสวยงาม