วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ปัจจุบัน วิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัย ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และในกิจการ
งานทุกด้าน บัณฑิตผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า จึงต้องขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยหมั่น
ศึกษาค้นคว้า ด้วยความช่างคิด ช่างสังเกต แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งชัดว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์
เป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นโทษเป็นความเสื่อม จะได้เลือกนำข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์
มาปรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติ
ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ คือเป็นผู้ที่รู้จริง และปฏิบัติได้จริง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แก้ไขความพิการบนในหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเลอะกรา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียน
ล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูนิเทศกลุ่มบ้านขุนตื่นใหม่ ครูประจำศูนย์การเรียน และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูผู้ช่วย กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการ
ตามพระราชดำริ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
การเล่นเครื่องดนตรีเตหน่ากู่ของชนเผ่ากะเหรี่ยง การทอผ้าของชนเผ่ากะเหรี่ยง โดยจะทรงรับซื้อและนำไปจำหน่าย
ที่ร้านภูฟ้า การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา ที่ใช้เพลงเป็นสื่อการสอน และการจัด

/การศึกษา…

– ๒ –

การศึกษาสำหรับผู้ใหญ่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงงานเพื่อพัฒนาผู้เรียน
จัดการเรียนการสอนแก่ผู้ไม่รู้หนังสือ โดยผู้เรียนฟังและพูดภาษาไทยในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่ครู และนักเรียน พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์ทางการเกษตร กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่พันธุ์พื้นเมือง ไก่พันธุ์ไข่ กับกรมประมง สนับสนุนลูกพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ และอาหารปลา เพื่อให้มีผลผลิตที่เพียงพอ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานบริการสาธารณสุขในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแก่ชาวบ้าน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ซึ่งดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๕๙ มีสมาชิกจำนวน ๙๗๒ คน มีพื้นที่จำนวน ๔,๑๒๐ ไร่ ประกอบด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ อาทิ ไม้สักประดู่ ไม้พะยูง และไม้มะค่าโมง โดยปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริ ฯ ให้การฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งต้นงิ้วในหลักสูตรการเก็บหาของป่าอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ปี ๒๕๖๔ สามารถรวมกลุ่มกันทำมะขามป้อมตากแห้ง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัททำสมุนไพร
ได้สำเร็จตามเป้าหมาย กับทอดพระเนตรโครงการการผลิต และการแปรรูปกาแฟแบบครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
เวลา ๑๑.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนล่องแพวิทยา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลรายงานผล
การดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค
และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโรงเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล อาทิ วิชาภาษาไทย กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมาเป็นครูพี่เลี้ยงสอนเสริมให้กับ
เด็กที่อ่อนวิชาภาษาไทย ส่วนกิจกรรมภาษาไทยผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ได้ให้นักเรียนเป็นผู้สอนภาษาไทยพื้นฐาน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมแก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโครงการตามพระราชดำริ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในทุกพื้นที่ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน อาทิ การทอผ้า และการแปรรูปผ้าทอของชนเผ่ากะเหรี่ยง การทำเบเกอรี่ ปูนปั้นลายไม้ และการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก รวมถึงโครงการฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้มีความรู้นำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน และการนำผลผลิตมา

/ประกอบ…
– ๓ –

ประกอบอาหารกลางวัน การรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน การนำระบบสหกรณ์โรงเรียนไปใช้ในหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
การนำความรู้จากโรงเรียนสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ สำหรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยครูจะนำเอกสารและสื่อการเรียนการสอน เข้าไปสอนนักเรียนที่บ้านเพื่อไม่ให้ขาดเรียนและเลิกเรียนกลางคัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องการแพร่ระบาด
อย่างเคร่งครัด
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่