วันศุกร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ ที่  ๑๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๔๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง  จากวังสระปทุม  ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร  บุคลากร
และนิสิตคณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๕  ณ  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร
ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงร่วมปลูกต้นไม้ด้วย

เวลา  ๑๐.๔๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง  ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้  พลตรี โอสถ  ภาวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย  นำ  คณะนักกีฬา  และเจ้าหน้าที่  เฝ้าทูลละอองพระบาท  รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์  ครั้งที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม –
๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ณ  เมืองสุราการ์ตา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้  พลเอก  ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  เชิญสัญญาบัตร  พัดยศ  และผ้าไตร  ไปถวายแด่
พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์  ณ  วัดป่านาคนิมิตต์  อำเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร  ดังนี้

–  พระราชวชิรเขมคุณ  อดุลวิปัสสนาวรกิจ  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

–  พระราชวชิรโสภณ  โกศลวรกิจจานุกิจ  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

–  พระราชมงคลวชิรมุนี  ศรีปัสสนาธุราทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

–  พระราชมงคลวชิรธรรม  คัมภีรญาณวิสิฐ  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

–  พระราชวชิรสีลาจารย์  ธรรมทานคุณากร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี

อนึ่ง  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา  ๑๙.๕๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล                        เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียน

ธูปเทียนแพ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน บูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียนและ                    ธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา                  ปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา                     พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แล้วทรงจุดธูปเทียน                     เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี     ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา
๕๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย

/ ถวายราชสักการะ …

– ๒ –

ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูป
ประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้ว เสด็จลง
จากฐานชุกชี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงถวายพุ่มเทียนและธูปเทียนแพ แด่พระธรรมวชิรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ