วันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ พระตาหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย ไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย – พะเยา อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดาเนินการโครงการตามพระราชดาริ ฯ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๖๔ คน โดยได้ดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต ของนักเรียน เช่น กรมทรัพยากรน้า มาติดตั้งระบบผลิต น้าดื่มแบบเครื่องกรองน้า ๖ ขั้นตอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าจากบ่อพักน้าประปาภูเขา เพื่อให้มีน้าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียนได้ตลอดทั้งปี ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเรียนการสอน และกิจกรรมในโรงเรียน ซึ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน จึงจัดกิจกรรมสอนเสริม และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยจัดหนังสือประเภทต่าง ๆ หมุนเวียนไปให้บริการที่ห้องเรียนเพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่าน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการนาร่องสาธิตสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดาริ โดยเป็นแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายระดับ โดยไม่ทาลายป่าไม้ และทาให้มีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตควบคู่กับมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โครงการเกษตเพื่ออาหารกลางวัน ได้ดาเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งในการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ โดยขยายพื้นที่ด้านหน้าและด้านข้างอาคารเรียน เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกไม้เลื้อยเพิ่ม ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มา ตรวจรักษา กับทรงเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียน กับทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกิ่วกาญจน์ องค์การบริหารส่วนตาบลริมโขง และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ กับทอดพระเนตรการร้องเพลงของนักเรียน
ชื่อเพลง “รัก” ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร โดยทรงพระราชนิพนธ์ทานองเพลง จากกลอนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งพระชนมายุ ๑๒ พรรษา พร้อมกันนี้ ตัวแทนนักเรียนได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ เนื่องในวันวาเลนไทน์ด้วย
เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์) ตาบลท่าข้าม อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงติดตามโครงการตามพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแผนฉบับที่ ๕ ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ประเทศชาติ ผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ทาให้ชุมชนเข้มแข็ง เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ
/เชื่อมโยงกัน…
– ๒ –
เชื่อมโยงกันในทุกมิติ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เดิมเป็นโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์จัดสร้างอาคารเรียนไม้แบบถาวร ๑ หลัง ปัจจุบันยังใช้งานได้ มีห้องสมุด ห้องพยาบาล และห้องพักครู หลังเปิดสอนมากว่า ๔๐ ปี การเดินทางสะดวกขึ้น จึงโอนย้ายโรงเรียนไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีนักเรียน 135 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง โรงเรียนได้ดาเนินโครงการตามพระราชดาริประสบผลสาเร็จดี
ในทุกด้าน นักเรียนมีสุขภาพดี ผลการเรียนดี ช่วงแรกที่โอนย้ายมีปัญหาด้านแหล่งน้า กรมชลประทาน
ได้เข้ามาช่วยจัดระบบประปาภูเขา พร้อมสร้างถังพักน้าทาให้ราษฎรบ้านห้วยแล้ง และโรงเรียนมีน้าใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ ด้านการพัฒนาโรงเรียน พบว่าครูตชด.ที่เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ แล้วลาออกไปเป็นผู้นาท้องถิ่น ช่วยประสานจัดหาทุนสนับสนุนโรงเรียนอยู่เสมอ ทาให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนมีพร้อม นักเรียนมีคุณภาพมากขึ้น ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ คิดประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ใช้เองในโรงเรียน เช่น เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ เครื่องจักสานไม้ไผ่ ฝึกปักผ้าม้ง ทอผ้าไทลื้อ ช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระตาหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย