วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
การงาน เพื่อสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไป ใคร่จะกล่าวถึงคุณสมบัติสำคัญ ที่ผู้ปรารถนาความสำเร็จจำเป็น
ต้องสร้างสมอบรมให้ถึงพร้อม คุณสมบัติข้อแรก ได้แก่ ความรับผิดชอบในหน้าที่ คือรู้หน้าที่ของตน แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้บริบูรณ์ คุณสมบัติข้อที่สอง ได้แก่ ความมีวิจารณญาณ คือมีความฉลาดสามารถ
ที่จะพิจารณา แยกแยะ และตัดสินเรื่องต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง มีเหตุผล คุณสมบัติ
ข้อที่สาม ได้แก่ ความอดทนเข้มแข็ง คือมีใจมั่นคงไม่หวั่นไหวย่อท้อ แม้จะประสบอุปสรรคปัญหาหรือความยาก
ลำบากต่าง ๆ คุณสมบัติข้อที่สี่ ได้แก่ ความเพียร คือมีความกล้าและมานะพยายาม ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญ คุณสมบัติทั้ง ๔ ข้อนี้ เมื่อประกอบเข้ากับพื้นฐานที่ดีที่บัณฑิตมีอยู่ คือวิชาความรู้อันได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนแล้ว จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แต่ละคน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้บัณฑิตหมั่นฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพื่อความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนในชีวิตและกิจการงาน อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงของตน ของส่วนรวม และของชาติบ้านเมืองสืบไป
เวลา ๑๔.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายนิธิ สถาปิตานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหนังสือ “อาคิเท็กเชอร์ ออฟ ลานนา” (Architecture of Lanna) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และหนังสือ “ไทยแลนด์ กลอรี” (Thailand Glory) สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำ คณะผู้จัดทำโครงการนักออกแบบแห่งปี ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และหนังสือรวบรวมผลงานนักออกแบบแห่งปี ในโอกาสนี้ ผู้ได้รับรางวัล
นักออกแบบ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร