วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ หอพระสุราลัยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ หอพระธาตุมณเฑียร และ
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงหอพระสุราลัยพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย สรงพระพุทธรูปสำคัญต่าง ๆ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอพระธาตุมณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบถวายบังคม
พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงสรงน้ำพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทั่วทุกพระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
พานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์ถวายศีลและถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ ปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคน
และประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระโกศพระอัฐิ
ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และบนพระที่นั่งกง พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ ๑ – รัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบพระบรมอัฐิ และพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวาย
ความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

/ ในโอกาสนี้ …

– ๒ –

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้า กราบทูลรายงานเครื่องราชสักการะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็น
พุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จไปยังหอพระคันธารราษฎร์ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้น เสด็จไปยังหอพระราชกรมานุสร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์
กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอ
พระราชพงศานุสร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง จากนั้น เสด็จไปยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์
ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้น เสด็จขึ้นพระมณฑป
ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว เสด็จไปยังจระนำปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่ง จากนั้น เสด็จไปยังต้นนิโครธ ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้น เสด็จไปยังพระวิหารยอด ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง
เสร็จแล้ว เสด็จไปยังหอพระมณเฑียรธรรม ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ และพระพุทธบาทจำลอง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองน้อย จากนั้น เสด็จไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระบวรราชเจ้า เสร็จแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทองน้อย ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า จากนั้น
เสด็จออกจากหอพระนาก ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ