วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายด้วย
เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เวลา ๑๕.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๕
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้า รับพระราชทาน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานถวายด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสี่วันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า ทุกคนควรจะ
ได้ตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานทางความรู้และความสามารถ พร้อมทั้งพื้นฐานทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความตั้งใจจริง เพื่อให้มีปัจจัยเกื้อกูลการปฏิบัติหน้าที่ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองแต่ละบุคคล แล้วประสานส่งเสริมเข้าด้วยกันเป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า การที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาทั่วกันแล้วนี้ นับเป็นความสำเร็จสำคัญ ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงานของแต่ละคนต่อไป แต่ความสำเร็จทั้งนี้คงจะเกิดมีขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากการสนับสนุนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมจากผู้อื่นฝ่ายอื่น เป็นต้นว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบัณฑิต ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ตลอดจนทุกคน
ทุกฝ่ายในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม ที่มีส่วนส่งเสริมการศึกษาเล่าเรียนของบัณฑิตมาโดยตลอด จึงขอให้ทุกคน
ได้ภาคภูมิใจ แล้วตั้งใจให้แน่วแน่และหนักแน่น ที่จะนำความรู้และคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมอบรมมา
ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ
ให้สมบูรณ์พร้อม
/ เวลา …
– ๒ –

เวลา ๑๖.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงพระอาราม เฝ้า
รับพระราชทานของที่ระลึก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๒๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ ห้องรับรองที่ประทับ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
แกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยใน ๕ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดอุดรธานี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยแกนนำ
คณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เป็นอดีตสมาชิกคอมมิวนิสต์ในพื้นที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ
ทำให้ราษฎรเหล่านี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำแนวพระราชดำริไปประพฤติปฏิบัติ และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแกนนำคณะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยด้วย
เวลา ๒๒.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๐๒ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมแก่ราษฎร มีบริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ และตรวจภาพจอประสาทตา ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันของตัวเองไปทำลายสารสื่อประสาทของสมอง ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
/ ต่อจากนั้น …

– ๓ –

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าไปส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ราษฎร ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น แก่นักศึกษา บัณฑิต และราษฎรในพื้นที่ด้วย