วันศุกร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และคณะ เฝ้า ถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติพระกรณียกิจ และทรงใช้ตามพระอัธยาศัย