วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ประจำปี ๒๕๖๓
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเลย
เวลา ๐๙.๕๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักงานโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์ การทำประมง
และการเกษตร มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานและอบรมอย่างต่อเนื่อง โครงการ ฯ ได้ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร นักเรียน ประชาชน ให้มีแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีเพียงพอสำหรับบริโภค
ในครัวเรือน
เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหมันขาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเดิมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต ๓ แต่ด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าเขาทุรกันดาร การเดินทางยากลำบาก จึงมอบโอนให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ดูแลจัดการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อปี ๒๕๕๘ พบว่าทุกหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ ทำให้โรงเรียนก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะด้านการแนะแนว
เพื่อศึกษาต่อ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พระราชทานแนวทางให้ครู ตชด. ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด พบว่านักเรียน
มีผลการเรียนดีขึ้น สามารถสอบเลื่อนชั้นเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกคน
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๑๒๗ คน และเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ความพร้อมในอุปกรณ์การเรียนการสอนค่อนข้างมีจำกัด นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ส่วนใหญ่จะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนภูหลวงวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ หรือศึกษาต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคเลย และวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนตามพระราชดำริ ซึ่งกรมชลประทาน สนองพระราชดำริปรับปรุงสระเก็บน้ำด้านหลังและด้านหน้าโรงเรียน ความจุ ๑๙,๙๕๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสระเก็บน้ำด้านหลังโรงเรียน และติดตั้งถังพักน้ำขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ถัง พร้อมระบบกระจายน้ำแบบสปริงเกอร์ เพื่อช่วยให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตร พร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อแพร่ขยายพันธุ์และเป็นแหล่งอาหาร

/ประเภทโปรตีน …

– ๒ –

ประเภทโปรตีน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านศรีเจริญ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร