วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๕๐  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน                           การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๒                                      ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักพระราชวัง ๑ พระบรมมหาราชวัง

เวลา   ๑๓.๔๙   น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                                สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา                    กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เวลา  ๑๒.๕๘  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๑

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                                  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงทราบและ                  ตระหนักเป็นอย่างดีแล้ว  ถึงการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็วของสถานการณ์โลก  โดยเฉพาะวิกฤตการณ์              ด้านอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร   ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี                       ด้านอาหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นับเป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่ง  ในการนี้ การพัฒนาด้านเกษตรกรรม    ถือเป็นปัจจัยสำคัญ ต้องอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องกำกับ เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง

อย่างยั่งยืน  จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา   เพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพทางอาหารให้แก่ประเทศของเรา อันจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ทั้งแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา                               โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร                          แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพญางำเมือง                       มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา