วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น
ตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลาดับดังนี้
๑. นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (Mr. Abderrahim Rahhaly) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจาประเทศไทย นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ เมืองดูไบและเอมิเรตส์เหนือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อน
๒. นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Mr. Felipe de la Morena Casado) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปน ประจาประเทศไทย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เคยดารงตาแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรสเปนประจาสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน
๓. นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค (Mr. Wilhelm Maximilian Donko) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ประจาประเทศไทย นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจาราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน
๔. อูชิซเว (U Chit Swe) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจาประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาประจาประเทศไทย อูชิซเว เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน
๕. นายคาพัน อั่นลาวัน (Mr. Kamphan Anlavan) ซึ่งมีถิ่นพานักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจาประเทศไทย
/ ก่อนที่จะมา …
-๒-
ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจาประเทศไทย นายคาพัน อั่นลาวัน เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาสหรัฐอเมริกามาก่อน
– นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา
ต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามลาดับดังนี้
๑. นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อน
๒. นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย นายประพันธ์ ดิษยทัต เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจากระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน
๓. นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาโรมาเนีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาโรมาเนีย
นางสาวดาว วิบูลย์พานิช เคยดารงตาแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน
๔. นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาเนการาบรูไนดารุสซาลาม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา
เนการาบรูไนดารุสซาลาม นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เคยดารงตาแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจาสหรัฐอเมริกามาก่อน
๕. นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาราชอาณาจักร
ฮัชไมต์จอร์แดน นายสุภาค โปร่งธุระ เคยดารงตาแหน่งเป็นอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกามาก่อน
๖. นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
/ ก่อนที่จะได้รับ …
-๓-
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐ
อาร์เจนตินา นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจานครโอซากา ญี่ปุ่นมาก่อน
๗. นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ นายตุลย์ ไตรโสรัส เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจาเมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน
๘. นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐโมซัมบิก
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐ
โมซัมบิก นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจาเมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมาก่อน
– นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ทรงบาเพ็ญพระกุศล และทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระราชานุสาวรีย์ กับทรงหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี