วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักดอยตุง
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักดอยตุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามการดำเนินโครงการชาน้ำมัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผลผลิตชาน้ำมัน รวม ๑๒๓ ตัน สร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก
การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตจากการตัดแต่งกิ่ง โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่ให้เกษตรกร ทำให้ได้ต้นชาน้ำมัน
ที่มีผลผลิตสูง โดยใช้แปลงสาธิตของนางหมี่โอ เซหมื่อ สมาชิกบ้านแม่หม้อ ตำบลเทิดไท ที่ประสบผลสำเร็จในการปลูก
ต้นชาน้ำมันให้สมาชิกแปลงอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงาน และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน พร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ในแปลงของตน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรเหมยซาน ไก่กระดูกดำ และการปลูกพืชทางเลือกในพื้นที่ทำกิน
ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมัน ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงเห็นว่า ชาน้ำมันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนได้ในระยะยาว โดยนำเมล็ดพันธุ์และต้นอ่อนชาน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาศึกษาทดลองในพื้นที่บ้านปางมะหัน และบ้านปูนะ อำเภอแม่ฟ้าหลวง รวม ๓,๔๑๗ ไร่ ปัจจุบันโครงการ ฯ มีต้นชาน้ำมัน รวม ๔๘๐,๒๖๓ ต้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพญาไพรไตรมิตร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมชุมชน ปี ๒๕๖๔ และทอดพระเนตรผลงานหัตถกรรมของราษฎรบ้านห้วยอื้น และบ้านแม่คำน้อย ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าไปอบรมพัฒนาทักษะการเย็บผ้าขั้นพื้นฐาน และการใช้จักรเย็บผ้าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ส่งเสริมให้มีอาชีพจากการเย็บพวงกุญแจตุ๊กตา และกระเป๋าผ้า นำไปจำหน่ายที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงชาน้ำมัน
ดอกแดง โซนปางมะหัน ทรงติดตามการดำเนินงานทดลองปลูกชาน้ำมันดอกแดง ที่โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันปางมะหัน ได้นำมาปลูกในพื้นที่ ๔ สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์รีติกูลาตา พันธุ์เชคเกียนโกเลโอซา พันธุ์โปลิโอดอนตา และพันธุ์เซมิเซราตา เพื่อศึกษาวงจรชีวิต การเจริญเติบโต และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยเริ่มทดลองปลูกเมื่อปี ๒๕๖๒ พบว่า แต่ละพันธุ์เจริญเติบโตค่อนข้างดี โดยพันธุ์เซมิเซราตา เจริญเติบโตดีกว่าสายพันธุ์อื่น และในปี ๒๕๖๕ มีแผนขยายพื้นที่การทดลองปลูก โดยจะคัดเลือกสายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ในโอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจะเอ่อ แซ่หู่ เกษตรกรตัวอย่างในโครงการชาน้ำมัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการปรับปรุงดูแลแปลงชาน้ำมัน ในปี ๒๕๖๔ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีรายได้จากการจำหน่าย

/ผลผลิต …

– ๒ –

ผลผลิตสูงมากขึ้น โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนกองกำลังผาเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการปางหนุน ๒ กองกำลังผาเมือง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมโครงการขยายผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ทอดพระเนตรนิทรรศการ
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ฯ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนทดลองใช้ด้วย
สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย