วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๓.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๑ กับพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจาปี ๒๕๖๑ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสานักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมูฮัมมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๑ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และนายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ แล้วกราบบังคลทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ รางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก จากนั้น ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพจากกลุ่มศิลปาชีพ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง ตาบลตรัง อาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพเสริมด้านการทอผ้า เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และทอดพระเนตรผลงานหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดปัตตานี อาทิ รายาบาติก ยาริงบาติก เกลือปัตตานี ลูกหยียะรัง ผ้าละหมาด ตาบลกระหวะ การต่อเรือกอและจาลอง เป็นต้น เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ /โรงพยาบาลปัตตานี …
– ๒ –
โรงพยาบาลปัตตานี ศูนย์อานวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ รวมทั้งให้บริการตรวจโรคทางตา ซึ่งมีราษฎรมาเข้ารับบริการจานวน ๒๐๕ คน ส่วนใหญ่เป็นโรคต้อกระจก ตาแห้ง โรคหัวใจ และ โรคผิวหนัง การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคตับแข็งร่วมกับตับวายจากท่อทางเดินน้าตีบ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจหนาอุดกั้นลิ้นหัวใจ โรคลิ้นหัวใจรั่ว โรคเส้นประสาทแขนขาดเลือด โรคภาวะบกพร่องฮอร์โมนการเจริญเติบโตร่วมกับต่อมหมวกไต ไม่ทางาน และโรคไขกระดูกฝ่อแบบรุนแรง นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ปรุงอาหารสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ทาการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๐๙.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางพิไลวรรณ อินทรานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.๓) เลขที่ ๒๓ ตาบลห้วยไร่ (แม่จั๊วะ) อาเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิ ชัยพัฒนา
– นายโทโมฮิโกะ อิเคดะ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการของบริษัท ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อานวยการฝ่าย ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) นา คณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคาร ฯ และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดทาโครงการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “กรุงไทย ต้นกล้า สีขาว” ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และของที่ระลึก
– นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ สิ่งของต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ และ โครงการเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๒ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง พระบาทด้วย และผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗ (ปธส.๗) เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
/เวลา ๑๐.๐๗ น. …
– ๓ –
เวลา ๑๐.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นา นางสาวฐิติรัตน์ สิทธัครเดช ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๐ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Business Administration) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จากัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายโล ธุระวณิชย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ชนิดเหรียญเงิน และชนิดเหรียญบรอนซ์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อพระราชทานแก่ศิริราชมูลนิธิใช้ในการดาเนินงานโครงการ “ต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
เครือข่าย 5G และระบบปัญญาประดิษฐ์”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุม สามัญประจาปี ๒๕๖๔ ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา อาคารสานักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
/ในโอกาสนี้ …
– ๔ –
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เวลา ๒๑.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดาเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งมาจากอาเภอต่าง ๆ อาทิ อาเภอชัยบุรี อาเภอบ้านนาสาร อาเภอพนม อาเภอพุนพิน อาเภอท่าฉาง อาเภอไชยา และอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดี ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เสร็จแล้ว ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๘ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังลานอเนกประสงค์หน้ากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรในพื้นที่ การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะนิ้วมือและเท้าผิดรูปแต่กาเนิด โรคพิการด้านการเคลื่อนไหวและสติปัญญาบกพร่อง โรคความผิดปรกติทางพันธุกรรม โรคหัวใจพิการแต่กาเนิด โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค และโรคหลอดลมและหลอดอาหารตีบ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก โดยตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีราษฎรมาตรวจรักษารวม ๑,๔๑๕ คน ตรวจโรคทั่วไป ๘๕๒ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคตาแห้ง โรคต้อเนื้อ โรคกระเพาะอักเสบ และทรงรับคนไข้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รวม ๑๙ คน มีหน่วยแพทย์พระราชทานรวม ๕๓๙ คน ประกอบด้วย แพทย์ จานวน ๑๒๖ คน ทันตแพทย์ จานวน ๑๘ คน และบุคลากรทางการแพทย์ จานวน ๓๓๕ คน มาให้บริการ ตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓