วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับ
เครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ๒๐๑๙ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
และทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนนอร์ทไลท์ นอกจากนี้
จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ อาทิ สถาบันการศึกษา ระหว่างประเทศ
เอส ราชารัตนัม ศูนย์มรดกอินเดีย บริษัทผลิตรสชาติอาหาร เค เอช โรเบิร์ตส สวนพฤกษศาสตร์แห่งสิงคโปร์
พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพานพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี