วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนสามารถสาเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับสูงแห่งนี้ได้ กล่าวได้ว่า เพราะมีความเพียรเป็นที่ตั้ง ความเพียรจึงเป็นปัจจัยสาคัญ ในการสร้างสรรค์ความสาเร็จทุกอย่าง คนเราแต่ละคน แม้จะมีพื้นฐานความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็อาจสาเร็จการศึกษาในระดับสูงเช่นเดียวกันได้ เพราะมีความเพียรพยายาม บัณฑิตเมื่อได้พากเพียรศึกษา จนสาเร็จการศึกษาทั่วกันแล้ว จึงควรจะได้พากเพียรพยายามให้ตลอดต่อเนื่อง ทั้งในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สูงขึ้น และในการนาความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงาน ข้อสาคัญ ควรระลึกไว้เสมอว่า ความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนพัฒนางาน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น เป็นพื้นฐานแห่งความสาเร็จในชีวิตและกิจการงานทั้งปวง หากบัณฑิตนาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์ ความเจริญวัฒนาก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมอย่างไพศาล เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ และสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสาหรับพระสงฆ์ไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัย กับถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ญาติ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจากกรณีโรงงานผลิตพลุระเบิด ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดโรงช้าง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี