วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก

พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาเรือใบ ในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๗ และเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายนเรศวร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
พลต ารวจตรี วันชนะ ธรรมเสมา ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
นายณัฏฐชัย น าพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น ทรงพระด าเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ
เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท อ าเภอชะอ า
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ฯ
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายเควิน รอเบิร์ต วิทคร๊าฟท์ผู้แทนนักกีฬาเรือใบ THA72 และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กับนักกีฬา
และนายอุธรณ์ เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป นายกุลนาถ คณาธนะวนิชย์
กรรมการ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอ า บีช รีสอร์ท และเจ้าหน้าที่โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอ า ฯ เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง ทรงฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาเรือใบ เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังห้องบรรยายสรุปการแข่งขัน ทรงรับฟังการถวายรายงานบรรยายข้อมูลการแข่งเรือใบ เสร็จแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปยังชายหาด
หน้าโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท เพื่อประทับเรือ RIB เสด็จพระราชด าเนินไปยังเรือใบรุ่น ไออาร์ซี ซีโร่
(IRC Zero) หมายเลขเรือ THA72 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงส่งเสด็จสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ประทับเรือ THA72 เรียบร้อยแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเรือ RIB
เสด็จพระราชด าเนินกลับไปยังชายหาดหน้าโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอ า บีช รีสอร์ท แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชด าเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายนเรศวร อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึง
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นาวาเอก วิวัฒน์
จิตพูลผล ผู้บังคับการเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประทับเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ทอดพระเนตรการแข่งขัน โดยเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช

/จะแล่นคู่ไปกับ..

– ๒ –

จะแล่นคู่ไปกับเรือใบ THA72 ที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวไทย
โดยออกจากจุดเริ่มต้นเวลา ๑๐.๔๕ น. ถึงเส้นชัย ณ หาดเตยงาม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา ๑๕.๑๘ น.
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเฮลิคอปเตอร์ จากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ที่นั้น พลเรือตรี
อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ รองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเสร็จ
จากการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว แล้วประทับเรือ RIB เสด็จขึ้นหาดเตยงาม จากนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปยังอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาเรือใบ THA72 เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลง
พระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

เวลา ๑๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ ห้องพิธี อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเบิก นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเชิญรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ฯ ไปประดิษฐานบนแท่นพิธี
เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน และเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล ดังนี้
๑. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวไทย ได้แก ทีมวายุ (ทีมเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินี ทรงร่วมในการแข่งขัน) ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ใช้กติกาตามมาตรฐานสากล
แบบแต้มต่อ (handicap)
๒. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Over all ระยะทาง ๑๕ ไมล์
ได้แก นายกัณฑ์ คชาชื่น
๓. ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Optimist ระยะทาง ๗ ไมล์
ได้แก่ เด็กชายคริษฐ์ พราหมณี

กับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นักกีฬาเรือใบข้ามอ่าวไทย และผู้เข้าร่วมการแข่งขันเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัล และ พระราชทานรางวัล ตามล าดับ จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไป
ทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึง
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการทรงเรือใบ และพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ อันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทย

/หันมาสนใจ…

– ๓ –

หันมาสนใจกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนิน
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชด าเนินกลับกรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว
ในทีมเรือใบรุ่น ไออาร์ซี ซีโร่ (IRC Zero) หมายเลขเรือ THA72 เส้นทาง : หาดชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี
ไปยังหาดเตยงาม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีระยะทาง ๔๕ ไมล์ทะเล ส าหรับในการแข่งขันในวันนี้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงท าหน้าที่ถือหางเสือเรือบังคับให้ไปในทิศทางที่ก าหนด โดยมีทีมเข้าร่วม
การแข่งขัน จ านวน ๘ ทีม จากประเทศต่าง ๆ อาทิประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไต้หวัน
ประเทศมาเลเซีย ประเทศอังกฤษ และประเทศไทย เป็นต้น

การแข่งขันกีฬาเรือใบ ในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกองทัพเรือ
ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ด าเนินการจัดมหกรรมการแข่งขันเรือใบ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน ทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติ เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบ
ของประเทศไทย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงให้ความส าคัญและทรงสนพระราชหฤทัย ที่จะทรงสืบสานกีฬาเรือใบด้วยการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบ
ข้ามอ่าวในครั้งนี้ ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบ กับน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิม
พระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านงานช่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงต่อเรือ ประเภท OK ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้ชื่อ “เวคา” และทรงใช้เป็นพระราชพาหนะ
เสด็จพระราชด าเนินข้ามอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ จากวังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาขึ้นฝั่งที่หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล ทรงใช้เวลาถึง ๑๗ ชั่วโมง และทรงน าธงราชนาวิกโยธินข้ามอ่าวไทยมาด้วย
และทรงปักธงเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดอ่าวนาวิกโยธิน น ามาซึ่งความปลื้มปีติและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบตัวแทนประเทศไทย
ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบ
ให้เป็นที่ประจักษ์ และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในโอกาสดังกล่าว และต่อมาได้
พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา เพื่อเป็นรางวัลนิรันดรแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทย
ประจ าปีของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน

เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐาน
เหนือหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามล าดับดังนี้

/นายโอภาส…

– ๔ –

– นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข น า คณะผู้บริหารระดับสูง นายกสมาคม
แม่บ้านสาธารณสุข ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นายปรพล แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต น า คณะผู้บริหารและข้าราชการครู
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุลตาม
พระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
น า ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่า ฯ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง ฯ และผู้แทนนักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– รองศาสตราจารย์เอมพร รตินธร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น า ผู้บริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น า ผู้แทน
คณะพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล น า คณะกรรมการ
สภาการพยาบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
– นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี น า คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ รดีศรี ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
น า คณะกรรมการมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นายอมรเทพ เพชรก าแพงแสน ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัท รังสิตพลาซ่า จ ากัด

น า คณะผู้บริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๗

/นายวีรศักดิ์…

– ๕ –

– นายวีรศักดิ์ เจริญศิลป์สกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโมเดลจ าลอง ชุด “ทรงพระเจริญ” โมเดลกรอบรูป “ซือหลินธง – เจ้าหญิง
แห่งสยาม” และไดอารีบันทึกเรื่องราวบ้านของพ่อ “โมเดล เทิดทูน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

– นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา น า คณะข้าราชการ ผู้น ากลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ที่ว่าการอ าเภอตากใบ
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๔๘ อ าเภอเจาะไอร้อง กองร้อยทหารพรานที่ ๔๖๑๓ อ าเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาส ชุดคุ้มครองต าบลบ้านแหร อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา กองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๐๒
อ าเภอทุ่งยางแดง โรงพยาบาลปัตตานี อ าเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง และต าบลบ้านค้อ
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ครั้นเสด็จพระราชด าเนินถึงศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทอดพระเนตรผลการด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง และต าบลบ้านค้อ
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร หนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดสกลนคร เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด าเนินการ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ า พัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และศิลปาชีพ ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ ไร่ ๑๔ หมู่บ้านในต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง และ ๓ หมู่บ้าน ในต าบลบ้านค้อ
อ าเภอค าชะอี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรม และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อาทิ การพัฒนาด้านป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มุ่งด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ให้คนอยู่ร่วมกับป่า โดยไม่ท าลายป่า” กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่า เริ่มปลูกป่าตั้งแต่
ปี ๒๕๓๗ ท าให้พื้นที่ป่าต้นน้ ามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม งานพัฒนาด้านแหล่งน้ า หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
เร่งจัดหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตลอดจนพัฒนาอาชีพ ศิลปาชีพ และฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ า

/ปัจจุบัน…

– ๖ –

ปัจจุบัน กรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพื้นที่ต าบลกกตูม อ าเภอดงหลวง ๗ แห่ง สามารถส่งน้ าให้แก่
พื้นที่ชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ าห้วยบางทรายตอนบน เมื่อแล้วเสร็จจะท าให้มีน้ าใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ
เพียงพอ การพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโครงการจัดอบรมเยาวชนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มเสี่ยง มีความเสี่ยงที่จะเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การอบรมจึงเน้นให้ความรู้และแนะน าแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ เริ่มจากปรับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้เกษตรกร ท าเกษตรผสมผสาน
ปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยสด ปลูกหญ้า ด้านปศุสัตว์ ผลิตพันธุ์สัตว์ สุกรเหมยซาน ไก่ไข่ไทย
ไก่ด าภูพาน และขยายผลไปสู่เกษตรกร ด้านประมง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ า และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
เช่น ปลาตะเพียนตากแห้ง ฝึกอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยให้
ความรู้และสนับสนุนเกษตรกร พร้อมพัฒนาบทบาทการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โอกาสนี้
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ถวายพระพรชัยมงคล และพระราชทานพระราชด ารัส
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินโครงการ ฯ จากนั้น เสด็จพระราชด าเนินไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตเกษตรแบบประณีต
ระดับครัวเรือนในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ให้เกษตรกร บุคคลทั่วไป และนักเรียน ที่มีความสนใจ
เวลา ๑๔.๐๐ น. เสด็จพระราชด าเนินไปยังบ้านของ นายพงษ์ไพ ศรีพงศ์พยอม ต าบลกกตูม
อ าเภอดงหลวง เกษตรกรต้นแบบผสมผสานจากการขยายผลของโครงการ ฯ และน้อมน าแนวพระราชด าริ ปลูกป่า
๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มาประยุกต์ใช้ น ามาสร้างบ้าน ท าเล้าเป็ด เล้าไก่ ด้ามจอบเสียบ เป็นแหล่งอาหารส าหรับครอบครัว เป็นแหล่งรายได้
โดยปลูกพืชหลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงพืชราคาตกต่ า และประโยชน์ในการช่วยอนุรักษ์ดินและน้ า นอกจากนี้
ยังเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง เลี้ยงหมูหลุม และปลา ท าให้มีอาหารไว้บริโภค และมีผลผลิตทางการเกษตรจ าหน่าย
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีรายได้จากการท าเกษตรแบบผสมผสาน สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชด าเนินไปยังสนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับกรุงเทพมหานคร