วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พระมหาพีระพล ฐานจาโร เจ้าอาวาสวัดกาแพง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ ประธานทุนนิธิหลวงพ่อไปล่ ฉนฺทสโร และพระภิกษุ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด ฯ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ และโรคระบาดต่าง ๆ กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อสนับสนุนโครงการปันลมปราณของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นา คณะผู้บริหารและผู้แทนครูโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยผู้ปกครองของนักเรียนที่ชนะเลิศการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ “เพชรท่าเหนือ” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการทดสอบ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยม รองผู้อานวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ผู้แทนประธาน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นา คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนพระตาหนัก สวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ด้วย
เวลา ๑๗.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวง ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากบารุงสภากาชาดไทย ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “วิถีเมืองยั่งยืน ๓ และวิถีเมืองยั่งยืน ๔” กับหนังสือ “บทสรุปเล่มรวมสารนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘)”
๒. ผู้แทนผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัย
/๓. ผู้แทน …
– ๒ –
๓. ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตร
๔. ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘ (ปธส.๘) เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
๕. ผู้แทนเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ และเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์ประจาภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้า กราบทูลสัมภาษณ์ และบันทึกวีดิทัศน์ เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษ เนื่องในวันมหิดล ประจาปี ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม