วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต เวิร์ก ๒๐๑๙”
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพระภิกษุ และคณะ
บุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นำ คณะกรรมการ
และคณะทำงานในภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๑” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานชมรมแสงส่องหล้า นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระครูสังฆรักษ์ (กฤต ฐิตวิริโย) รองเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง และเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เฝ้า ถวายพระพิฆเณศ ปางประทับยืนประทานพรด้วย
– ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะกรรมการ
ร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย
สลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำ ข้าราชการสถาบัน ฯ
และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน
เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ จำกัด
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล
เพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี ๒๕๖๒

/นายอาคม…

– ๒ –

– นายอาคม สมุทรโคจร ผู้อำนวยการสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ตรี เพียบ จำกัด
จากราชอาณาจักรกัมพูชา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา เพื่อพระราชทาน
แก่นักศึกษาในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิศิษฐ์ แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ นำ คณะผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
(บีเอสยูคัพ ครั้งที่ ๑) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นางพิศมัย แสงหิรัญ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของนางเอกเอื้อย แสงหิรัญ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี นำ คณะกรรมการ และที่ปรึกษาการจัดงานแข่งขันแรลลี่การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นำ นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
เดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๙ “รวมพลคนดีของแม่” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์ชนินทร์ ทินนโชติ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ พร้อมที่ปรึกษาสมาคม ฯ
ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ และประธานมูลนิธิ
ช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

/๑. นายสมโภชน์…

– ๓ –

๑. นายสมโภชน์ ช่วยอุปการ ประธานองค์กรฟิวเจอร์ กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอุปโภคบริโภคแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. นางอารีรัตน์ อัศนีวุฒิกร นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ภาค ๓๓๓๐ โรตารีสากล
ปีบริหาร ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “คอนเสิร์ตการกุศล” สมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– นางพริ้มพราย สุพโปฎก ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนไผทอุดมศึกษา นำ คณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายโทมิฮิโกะ อิเคดะ ประธานบริหารบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการ
ของบริษัท ฯ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายธีรยุทธ แสงสุริยจันทร์ เลขาธิการคณะกรรมการชมรมนวภัทร นำ คณะกรรมการชมรม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคตะวันตกชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑ พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศ
การประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการประกวด ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายหนังสือเพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา
เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และคณะ นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ ๘ และคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็ม
วิทยฐานะ ในโอกาสนี้ คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ
พระพรหมมงคล (ทอง สิริมังคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการกิ่วฮุง กองกำลังผาเมือง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ฐานปฏิบัติการปางหนุน กองกำลังผาเมือง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และฐานปฏิบัติการไม้ลัน กองกำลังนเรศวร อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๔ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานอเนกประสงค์
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และฐานปฏิบัติการบ้านนอแล กองกำลังผาเมือง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรอง
ที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวัว อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศูนย์การเรียน ฯ แห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันมีครู จำนวน ๒ คน นักเรียน จำนวน ๓๒ คน เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ ผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียน ฯ นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น พัฒนาการและเจริญเติบโตสมวัย ราษฎรในชุมชน สื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้น และคิดเลขได้ ประกอบอาชีพค้าขายได้ ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการ
ตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง
อำเภอแม่ระมาด ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดสร้างขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นห่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ
เปิดสอนตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน
จำนวน ๘๓ คน มีครูใหญ่ซึ่งเป็นครูคุรุทายาท รุ่นที่ ๕ ที่มีความมุ่งมั่นนำความรู้กลับมาพัฒนาพื้นที่ชนบทที่เป็นถิ่นฐาน
บ้านเกิด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริม พัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กในท้องถิ่นห่างไกล โดยใช้การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในการเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียน และส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น การคัดลายมือ ศิลปหัตถกรรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีทักษะความรู้ที่ยั่งยืน รวมถึงการสร้างอาชีพในอนาคต มีการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพเสริม เช่น การทอผ้า การสานตะกร้า กระเป๋าจากเส้นพลาสติก การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำนักงาน กปร.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดหาน้ำให้แก่ศูนย์การเรียน ฯ และราษฎรบ้านห้วยสลุง โดยดำเนินการก่อสร้างฝาย พร้อมระบบส่งน้ำ และถังเก็บน้ำขนาดตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียน ฯ รวมถึงประชาชนบ้านห้วยสลุง ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร