วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๔.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายจเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำ คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ “ราม พังงา รัน” (RAM Phang-nga RUN) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
เงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว
จังหวัดพังงา ในโอกาสนี้ พระปลัด ธนารักษ์ พุทธรกฺขิโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา และผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นำ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจีนศึกษา
– นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ (Mr. Joseph Anthony Cotter) เอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
– นายฌาก ลาปูฌ (Mr. Jacques Lapouge) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และนายเก-ออร์ค ชมิท (Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่