วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม ฯ ในวาระครบ ๖๐ ปี และ
ผลการดำเนินโครงการ “พยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมใจสู้ภัยโควิด ๑๙” กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ชุดกำลังใจสู้ภัยโควิด ๑๙ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ นางสาวเอิบ แซ่หว่อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายการุญ จันทรางศุ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายชัยเดช เครือเปรม ประธานชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำ นางเพ็ญศรี ยิ้มจันทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่