วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง รองเจ้าคณะอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เฝ้า
ถวายข้าวก่ำพันธุ์พระธาตุขิงแกง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และคณะศิษยานุศิษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอมือฝ้ายหลวง เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายวิชัย
เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป และนายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช “ซองฉลาดจันกะผัก”
ในโครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เมื่อปี ๒๕๖๕ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายคาซูโอะ ยามาโมโตะ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และนางชลิตา เลิศวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล
ถวายรายงานเรื่องทิศทางและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ฯ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า
และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พระครูโกศลศุภการ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เฝ้า
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระครูประสิทธิ์พัชรสาร เจ้าคณะตำบลท่าแลง
เจ้าอาวาสวัดเกษมสุธาราม ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ นายวชรสิน แก้วเสียง และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสุทธิพงศ์ เสมสูงเนิน นายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร นำ คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ
ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

/- นายลลิต …
– ๒ –

– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาววิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
จากการจัดกิจกรรม “ชมวัง ฟังบรรยาย” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายสุวัฒน์ ไวจรรยา ศิลปินดีเด่น จังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์และพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ธรรมะคือคุณากร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์
และนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร
และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข – แม่โจ้ ๒ และข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอ เพื่อพระราชทาน
แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังส่วนการดำเนินงานด้านประมง
ทอดพระเนตรการดำเนินงานอนุรักษ์ปลาพลวงทอง ซึ่งเป็นปลาประจำถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์ ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสม
กับพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์บริการแม่พันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ การใช้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการสภาพแวดล้อมด้วยระบบนิเวศวิศวกรรม
ในนาข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามมาตรฐาน และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
ให้แก่ชุมชน ด้านปศุสัตว์และการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ฯ ดำเนินงานและขยายผลการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเหลืองหางขาว (กบินทร์บุรี) นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง ๒ ดอกกราย จำกัด
มีสมาชิก จำนวน ๑๑๐ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่ร่วมกันพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวทางการพัฒนา
ด้านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ดิน และน้ำ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน นำองค์ความรู้ขยายผล
สู่เกษตรกรในชุมชนโดยรอบศูนย์ ฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

/ในวันเดียวกันนั้น …
– ๓ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร ๑๔๔ ปี มูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ณ มูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง