วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์  ที่  ๒๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พระครูนิปุณพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขิงแกง รองเจ้าคณะอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เฝ้า
ถวายข้าวก่ำพันธุ์พระธาตุขิงแกง  ข้าวไรซ์เบอร์รี่  และคณะศิษยานุศิษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอมือฝ้ายหลวง เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– หม่อมหลวงจิรพันธุ์  ทวีวงศ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายวิชัย

เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป และนายอิสระ  วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช “ซองฉลาดจันกะผัก”
ในโครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด เมื่อปี ๒๕๖๕ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

– นายคาซูโอะ  ยามาโมโตะ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และนางชลิตา เลิศวิญญู ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูล

ถวายรายงานเรื่องทิศทางและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ฯ
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พระครูโกศลศุภการ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  และพระครูประสิทธิ์พัชรสาร เจ้าคณะตำบลท่าแลง
เจ้าอาวาสวัดเกษมสุธาราม ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ นายวชรสิน แก้วเสียง และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

– นายสุทธิพงศ์  เสมสูงเนิน นายกสมาคมพุทธบริษัทใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร นำ คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ พระภิกษุ
ร่วมเข้าเฝ้าด้วย

– นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

 

/- นายลลิต …

– ๒ –

 

– นายลลิต  ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางสาววิมลมาลย์ สวัสดี นายกสโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

จากการจัดกิจกรรม “ชมวัง ฟังบรรยาย” สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

– นายสุวัฒน์  ไวจรรยา ศิลปินดีเด่น จังหวัดนนทบุรี สาขาวรรณศิลป์และพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง เรื่อง ธรรมะคือคุณากร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

– รองศาสตราจารย์วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์

และนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสาร

และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวหอม กข – แม่โจ้ ๒  และข้าวสารพันธุ์ข้าวเจ้าก่ำหอมแม่โจ้ ๑ เอ เพื่อพระราชทาน

แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง
ตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังส่วนการดำเนินงานด้านประมง
ทอดพระเนตรการดำเนินงานอนุรักษ์ปลาพลวงทอง ปลาประจำถิ่นหายากใกล้สูญพันธุ์  ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำดอกกราย ซึ่งกรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกัน
อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กิจกรรมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ประกอบด้วย ศูนย์บริการแม่พันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกร การพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ ด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการสภาพแวดล้อมด้วยระบบนิเวศวิศวกรรมในนาข้าว ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้มาตรฐาน สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในชุมชน

ด้านปศุสัตว์และการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ฯ ดำเนินงานและขยายผลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์หมู่บ้านพัฒนาผัง ๒ ดอกกราย จำกัด มีสมาชิก จำนวน ๑๑๐ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดง ตามพระราชดำริ

ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแนวทางการพัฒนา
ด้านการเกษตร พืช ประมง ปศุสัตว์ ดิน และน้ำ เพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืน นำองค์ความรู้ขยายผล
สู่เกษตรกรในชุมชนโดยรอบศูนย์ ฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

 

/ในวันเดียวกันนั้น …

– ๓ –

ในวันเดียวกันนั้น  เวลา  ๑๓.๔๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร ๑๔๔ ปี มูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ณ มูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง