วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “๔๓ ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา” และทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ
แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อาคารวชิราลงกรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๔๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมนิกโกะ คุมาโมโตะ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยังท่าอากาศยานอาโสะ คุมาโมโตะ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เจแอล ๖๓๒ เสด็จไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๐๘.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๗ ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน (กองทัพภาคที่ ๔) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ณ ลานกิจกรรมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา (กองทัพเรือ) ณ กองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๒ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และในพื้นที่จังหวัดระนอง (กองกำลังเทพสตรี) ณ พื้นที่ปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ และฐานปฏิบัติการเฝ้าตรวจชายแดน ๔๑๐๕ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก – ลก และพื้นที่อำเภอสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทอดพระเนตรโครงการการปรับปรุงพันธุ์และ

/ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก …

– ๒ –

ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโครงการการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
หัวหน้าโครงการ ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ บนพื้นที่กว่า ๘ ไร่ เพื่อปรับปรุง และสร้างพันธุ์พืชผัก แก่เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก เพื่อใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รวมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ฯ สามารถสร้างพันธุ์พืชผัก
ชนิดใหม่ได้ ๑๔ พันธุ์ ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อพันธุ์ผักต่าง ๆ ประกอบด้วย ถั่วฝักยาว ๖ พันธุ์ ถั่วแขก ๒ พันธุ์
พริก ๒ พันธุ์ ผักกาดหอม ๒ พันธุ์ มะเขือเปราะ ๑ พันธุ์ และแตงไทย ๑ พันธุ์ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรแปลงปรับปรุงและผลิตพันธุ์ผัก ในโอกาสนี้ พระราชทานชื่อพันธุ์ผักชนิดใหม่ จำนวน ๒ ชนิด ได้แก่ ถั่วพูสีม่วงพันธุ์ใหม่พระราชทานชื่อว่า “ของชอบ” และผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ พระราชทานชื่อว่า “ของขวัญ” เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม
แก่ประชาชน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร
สวนเกษตรแม่โจ้ ๙๐ ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ และนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้สู่ความยั่งยืน สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับ สำนักงานชลประทานที่ ๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่