วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๔๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ตลอดจนข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์ วชิรมุนี พระประธานพระอุโบสถ ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยปัญญาญาณบันดาลความสาเร็จสูงสุดอันเป็นมงคล” ต่อจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” พร้อมทั้งขอพระราชทานทรงประกอบพิธีบาเพ็ญ พระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเสด็จพระราชดาเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงทอดผ้าไตร จานวน ๑๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถวายของที่ระลึก ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังตาหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส ลาดับที่ ๑๓ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาส ลาดับที่ ๑๔ และสมเด็จพระพุฒาจารย์
(เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลาดับที่ ๑๕ ทรงคม จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังพระบรมบรรพต แล้วทรงพระดาเนินขึ้นพระบรมบรรพตทางบันได จานวน ๓๔๔ ขั้น แล้วเสด็จขึ้นลาน /องค์พระเจดีย์ …
– ๒ –
องค์พระเจดีย์บรมบรรพต (เจดีย์ภูเขาทอง) ด้านบนสุด ทรงรับผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต ทรงประนมพระหัตถ์ แล้วทรงกล่าวคาถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์บรมบรรพต จบแล้ว พระราชทานผ้าห่มให้เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญไปคล้องที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต ทรงชักสายสูตรห่มผ้าที่องค์พระเจดีย์บรมบรรพต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากลานองค์พระเจดีย์บรมบรรพต ไปยังห้องโถง พระบรมบรรพต ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในแผ่นศิลา แล้วเสด็จลงจากพระบรมบรรพต สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมราลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงทานุบารุงบ้านเมืองให้มีความผาสุก และความเจริญในทุกด้าน สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๒๔๐ ปี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ณ สถานที่สาคัญต่าง ๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร รวมถึงบริเวณวัดสระเกศ
สาหรับวัดสระเกศ เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ และทรงให้ขุดคลอง รอบเมืองขึ้น ตั้งแต่บางลาพูถึงตอนเหนือวัดจักรวรรดิราชาวาส คลองหลอด คลองเหนือวัดสระแก พระราชทาน ชื่อว่า คลองมหานาค เมื่อขุดคลองแล้วเสร็จ พระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า วัดสระเกศ แปลว่า ชาระหรือทาความสะอาดพระเกศา เนื่องจากวัดสระเกศนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เคยประทับและทรงประกอบพิธีสรงมุรธาภิเษก เมื่อวันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่า ปีขาล ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๕ เมื่อครั้งเสด็จ พระราชดาเนินกรีธาทัพกลับจากกัมพูชา และเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๕
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะ และสร้างพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สาเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด การก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมบรรพตมีความสูงจากฐานถึงยอด ๖๓.๖ เมตร ฐานรอบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ เมตร องค์พระเจดีย์ มีความสูง ๕๙ เมตร ฐานรอบมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เมตร เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๙๗ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระเจดีย์บรมบรรพต ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๙ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดาเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๐๙ ก่อนเสด็จพระราชดาเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร และเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายโมเสคสีทองแบบเรียบ เพื่อซ่อมแซมองค์พระเจดีย์บรมบรรพต /จึงถือได้ว่า …
– ๓ –
จึงถือได้ว่าวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสาคัญกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย และเกี่ยวเนื่องกับ พระบรมราชจักรีวงศ์มาแต่ต้น พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์บูรณปฏิสังขรณ์ก่อสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะสงฆ์สืบมาโดยลาดับ และทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการพระบรมบรรพต และประเพณีห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์บรมบรรพต ในวันขึ้น ๑๓ ค่า ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ โดยมีประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ เดินทางมาร่วมงานและสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นจานวนมาก
เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นา คณะกรรมการจัดงานกาชาดกองทัพอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑ นายประมูน วิทยานนท์ พร้อมด้วยครอบครัว และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบารุงสภากาชาดไทย สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย (Extended OPD) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๒ นางณัฏฐ์กัญญา แสงโพธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
– นางลิสา นะวงศ์ นายกสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นา คณะกรรมการสมาคม ฯ และศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “วัฒนา คอนเนค ธิงค์เลิฟ” (WATTANA CONNECT THINKLOVE) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นา คณะข้าราชการ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผล
ทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา
– นายเฟอร์นันโด ฆูลิโอ อันโตนิโอ กีโรส กัมโปส (Mr. Fernando Julio Antonio Quirós Campos) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา
ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาเรีย ซิเมนา รีโอส อามันน์ (Mrs. María Ximena Ríos Hamann) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๔ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนา กล่าวคือ เป็นผู้ทรงความรู้ด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม ทางรูปธรรม ได้แก่การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่วนทางนามธรรม ได้แก่การพัฒนาความคิดจิตใจ และให้ความรู้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นดารงชีวิตได้อย่างมั่นคงราบรื่น ทั้งสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ ตามภาวะฐานะและกาลังความสามารถของตน จึงขอให้ผู้สาเร็จการศึกษาทุกคน ทราบตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาดังที่กล่าว แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นโดยเต็มกาลังความรู้ความสามารถ เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป