วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖
ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องลอนดอน โรงแรมแชงกรี-ลา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรภาครัฐ นักวิจัย และนักวิชาการของประเทศมองโกเลียที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแห่งมองโกเลีย
และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัส
เปิดการฝึกอบรม ในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร โดยทรงมุ่งศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะสารที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง นอกจากนี้ ทรงให้ความสำคัญถึงความจำเป็นเร่งด่วน
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงทรงวางพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็น “ศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อการฝึกอบรม
ให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้สามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสารเคมี และอนามัยสิ่งแวดล้อม จากนั้น
ทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การได้รับสัมผัสสารเคมีและผลกระทบของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพ” พระราชทานแก่บุคลากรภาครัฐ อาจารย์ และนักศึกษาของประเทศมองโกเลีย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน
ของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้ ทอดพระเนตรงานขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่นำไปส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรปลูก และงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น วาซาบิ และสตรอว์เบอร์รี ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ งานศึกษาวิจัย งานขยายผลสู่ราษฎร ได้แก่

/ลูกผสมปทุมมา …

– ๒ –

ลูกผสมปทุมมา และกระเจียวสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและคุ้มครองพันธุ์พืชที่ได้นำไปส่งเสริมอาชีพ
ให้ราษฎรปลูกในภาคเหนือและภาคใต้ ลูกผสมแกลดิโอลัส ลูกผสมดาหลา และบานชื่น เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรงานวิจัยพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี วาซาบิ และทิวลิป เกี่ยวกับการผลิตไหล และการควบคุมปัจจัยการผลิต
สตรอว์เบอร์รีในโรงงานผลิตพืช การผลิตวาซาบิในระบบไฮโดรโพรนิกส์ และงานวิจัยการเก็บรักษาทิวลิป สำหรับ
การขยายผลสู่ราษฎร ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุน
พันธุ์พืชใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด จำนวน ๒๖ กลุ่ม มีสมาชิกรวม ๔๐๙ คน รวมทั้ง
พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลา และสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ในการส่งเสริม สนับสนุน
และให้องค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกชนิดใหม่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ให้สามารถผลิตไม้ดอก
และไม้ประดับ เพื่อส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านการขยายพันธุ์พืช การปลูกไม้ดอก การปลูกพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์ การปลูกกล้วยไม้ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนที่ให้ความสนใจ
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงาน และบุคลากรของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้
ผลบ้านไร่ ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ คณะกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินงาน “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน ฯ สมทบทุน
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร