วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์  ที่  ๒๓  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๑๔.๐๒ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖
ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อนึ่ง เมื่อพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๔ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า                    กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม                ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน
ของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปวัตร์  นวะมะรัตน เลขาธิการ กปร. เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน  จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ในการนี้ ทอดพระเนตร
งานขยายพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ ที่นำไปส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรปลูก และงานวิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น วาซาบิ และสตรอว์เบอร์รี  ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการงานพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ งานศึกษาวิจัย งานขยายผลสู่ราษฎร ได้แก่ ลูกผสมปทุมมา และกระเจียวสายพันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชและคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่ได้นำไปส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรปลูกในภาคเหนือและภาคใต้  ลูกผสมแกลดิโอลัส  ลูกผสมดาหลา และบานชื่น  เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรงานวิจัยพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี วาซาบิ และทิวลิป เกี่ยวกับการผลิตไหล
และการควบคุมปัจจัยการผลิตสตรอว์เบอร์รีในโรงงานผลิตพืช การผลิตวาซาบิในระบบไฮโดรโพรนิกส์ และงานวิจัย
การเก็บรักษาทิวลิป  สำหรับการขยายผลสู่ราษฎร ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชใหม่ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ๑๑ จังหวัด จำนวน ๒๖ กลุ่ม
รวมสมาชิก ๔๐๙ คน รวมทั้ง พื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลา และสำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ในการส่งเสริม สนับสนุน และให้องค์ความรู้ด้านการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวและไม้ดอกชนิดใหม่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ให้สามารถผลิตไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการขยายพันธุ์พืช การปลูกไม้ดอก การปลูกพืชแบบไฮโดรโพรนิกส์ การปลูกกล้วยไม้ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนที่ให้ความสนใจ  ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะทำงาน และบุคลากรของศูนย์บริการ
การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่ ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ คณะกรรมการสมาคม
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการดำเนินงาน “การวิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – เชียงใหม่มาราธอน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน ฯ สมทบทุน
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร