วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางเพ็ญโฉม วสันตสิงห์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ คณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ กรรมการบริหารและเหรัญญิก
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกลายภาพวาดหัวใจบนปีกผีเสื้อ
“วิงส์ ออฟ ฮาร์ทส์” (Wings of Hearts) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางภัทรพร สันตธาดาพร นายกสโมสรซอนต้า กรุงเทพ ๓ ปีบริหาร ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
นำ คณะกรรมการสโมสร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– ทันตแพทย์หญิง พจนพรรณ มีสัจจี ประธานมูลนิธิไทยรวมใจ นำ คณะกรรมการ
และที่ปรึกษา พร้อมด้วยสมาชิกมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำ ผู้ชนะเลิศการประกวด
นาฏศิลป์ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้แทนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน
ผลการดำเนินงานของสถาบัน ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน “คุณเปรมจิตต์ จามรจันทร์” และสมทบทุน “พลโทแสวง – คุณหญิงเปรมจิตต์ จามรจันทร์” ของสภากาชาดไทย
– นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “เอซีเอสเอ กอล์ฟ ๒๐๒๐” (ACSA GOLF 2020) ครั้งที่ ๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “โมบาย แอพพลิเคชัน” (Mobile Application) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
– นางยุพิน พิพัฒน์เวช รองประธานบริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด พร้อมครอบครัวพิพัฒน์เวช เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมศพ
นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ประธานบริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ คณะข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นายภูมิเดช พู่ทองคำ ผู้ได้รับพระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีวิเคราะห์
เชิงไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา