วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๕.๒๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมผู้บริหาร คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน
และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เฝ้า ถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐