วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นา คณะกรรมการอานวยการจัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ นา คณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ฯ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) นา คณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสมถวิล บุณโยปัษฎัมภ์ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อานวยการสานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังน้า และงบประมาณในการจัดสร้างฐานคอนกรีตสาหรับตั้งถังน้า เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน้าใจ ให้น้าดื่มเฉลิมพระเกียรติ”
๒. นางสาวกันธิมา พรศรีนิยม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
๓. นางปราณีต ศรีวิลาศลักษณ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนจัดซื้อเครื่องฟอกไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาด และการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ กับเงินที่มีผู้บริจาคสมทบ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
/- นายศิวนาถ …
– ๒ –
– นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นา นางวรรณวิมล เกิดผล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๑๐๔ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่ที่ตาบลบางปลากด อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายธีรวุฒิ ตันติวงษากิจ ประธานกรรมการ บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน เวชชานุกูล
เวลา ๑๕.๔๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวสินีนาถ แจ้งขา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๘.๐๗ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตานาน
ไหมไทย” ครั้งที่ ๑๕ ประจาปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๖.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทุกคนผู้มีความอุตสาหะพยายาม จนสาเร็จการศึกษาแล้วในวันนี้ ย่อมมุ่งหวังที่จะนาความรู้ความสามารถ ไปใช้สร้างความสาเร็จในอาชีพการงาน และสร้างความเจริญของชีวิตในวันข้างหน้าต่อไป แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันนี้ ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ประสบปัญหาต่าง ๆ อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งในด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ ทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นแน่วแน่ และเตรียมตัวให้พร้อม ที่จะนาพาตนเองและชาติบ้านเมืองของเรา ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งปวง และมีความก้าวหน้ามั่นคงต่อไป ด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจเข้มแข็ง เพราะสุขภาพกายและจิตที่ดีนั้น เป็นพื้นฐานสาคัญให้คนเรานาความรู้ความสามารถ ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต ดาเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ถ้าทาได้
ดังที่กล่าวมานี้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความสาเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้สมดังที่มุ่งหวัง
/ในวันเดียวกันนี้ …
– ๓ –
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๙.๐๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปในพิธีสวด
พระอภิธรรมศพ นายประยูร ผ่องแผ้ว ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว.,ภ.ป.ร.๕ ณ ศาลา ๗ วัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นการส่วนพระองค์
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยาน นราธิวาส อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยัง อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ครั้นเสด็จพระราชดาเนินถึง ทรงเปิดอาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นฐานในการประกอบธุรกิจ และเชื่อมต่อความรู้จากมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคเอกชน แล้วผลักดันให้นาทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ และผลงานเด่นด้านการเกษตร ยางพารา ด้านพลังงาน และผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นศรีตรัง ด้วย เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นา ข้าราชการระดับสูง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมทูลลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจากลางสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จากนั้น ทอดพระเนตรการดาเนินงานของห้องสมุด ฯ และทรงปลูกต้นจาปีสิรินธร ด้วย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ ห้องเรียนสายสามัญระดับ ผู้ไม่รู้หนังสือ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวพระราชดาริ ห้องเรียนบาลีสันสกฤต และอิสลามศึกษา ห้องเรียนศิลปะ กับการฝึกอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้ต้องขัง เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังทัณฑสถานหญิงสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เพื่อเป็นห้องสมุดเฉพาะให้บริการสื่อสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ทอดพระเนตรการดาเนินงาน ของห้องสมุด ฯ และกิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาผู้ต้องขังหญิง พร้อมกับทอดพระเนตรการอบรมและการฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้ต้องขัง และสนับสนุน ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในการนี้ พระราชทานหนังสือแก่ห้องสมุด และทอดพระเนตรการดาเนินงาน กิจกรรม
/และนิทรรศการ …
– ๔ –
และนิทรรศการเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ การสาธิตการ จัดการศึกษา การอบรม การบาบัดฟื้นฟูและพัฒนา พฤตินิสัยผู้ต้องขังเฉพาะทางด้านการศึกษา การกีฬา การบาบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพของผู้ต้องขัง ติดยาเสพติด สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพมหานคร