วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ สำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ นำ คณะผู้แทนกองทัพอากาศ
และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกร้านในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ นายนพดล สันติภากรณ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานแก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำไปใช้ในการผลิตเครื่องมือกู้ภัยประเภทตัดถ่าง สำหรับช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสนี้ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงิน ดังกล่าวด้วย
– นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกรรมการมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากล นำ คณะสมาชิกสโมสรไลออนส์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ
เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโอกาสนี้ นายแพทย์ พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตแบบจำลองหอผู้ป่วยหนักวิกฤตแรงดันลบ ดังกล่าวด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารธีรราชสุดา
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร