วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต เอกซ์ตรีม ๒๐๒๑”
(Commart X – treme 2021) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
– นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางปรีดา ล่องชุม ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางพิมพ์รัชฎา อภิมนตรีธนา ประธานบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวอติภา ประภาสะวัต ประธานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิ ฯ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
องค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ ๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย (HI 5901) และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) ไปทัศนศึกษา ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง วัดกำแพงแลง วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี และศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ แล้วทรงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และทอดพระเนตรห้องต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บนพื้นที่ของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เสร็จแล้ว ทรงรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
และทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พลังงานทดแทน และการเพาะปลูกพืช
/ในวันเดียวกันนั้น …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๔๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกำแพงแลง ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ทอดพระเนตรปราสาทวัดกำแพงแลง โดยภายในปราสาทมีปรางค์ขนาดใหญ่ ๕ องค์ ก่อด้วยศิลาแลง มีปรางค์ประธานประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอยุธยา และมีปรางค์ ๔ องค์ อยู่ทั้งสี่ทิศ ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปอื่น ๆ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระประธานอุโบสถ ภายในอุโบสถมีจิตรกรรม
ฝาผนังโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี ในปีที่ผ่านมา กรมศิลปากรและช่างเมืองเพชรบุรี ร่วมกันบูรณะและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ทำให้พบจารึกอักษรไทยสมัยอยุธยา เขียนว่า “ดอกไม้ชอนกัน” หมายความว่า วาดรูปดอกไม้
ซ้อนกัน ส่วนศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นอาคารที่สร้างในสมัยอยุธยาที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระประธาน ณ วิหารคันธารราฐ และทอดพระเนตรการเชิดหนังใหญ่ของ
วัดพลับพลาชัย (จังหวัดเพชรบุรี) และวัดขนอนหนังใหญ่ (จังหวัดราชบุรี) และการสาธิตการตอกหนัง แล้วทรงพระดำเนินไปยังศูนย์วิจัยชุมชนเมืองเพชรบุรี ทอดพระเนตรการสาธิตการปักเครื่องแต่งกายละครชาตรี จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย ทรงรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของชาวไทยทรงดำ
ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เรียกว่า ชนเผ่าไทยทรงดำ ไทดำ หรือลาวโซ่ง ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีมีชาวไทยทรงดำอาศัยอยู่
มากที่สุดในประเทศ โดยยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วน ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการจัดแสดงเครื่องแต่งกายและงานหัตถกรรมของชาวไทยทรงดำ ซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มทอมือ การจัดแสดง
การจักสานและเครื่องมือประกอบอาชีพของชาวไทยทรงดำ และการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยทรงดำ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร