วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๐๗.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๔ และทรงเปิดอาคาร “ทูลกระหม่อมแก้ว”
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน
เวลา ๑๓.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และงานสมโภชวัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์ ณ วัดทิพย์อัปสรอมรอินทร์
อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน
เวลา ๐๘.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ“เพียว แอนด์
แอปพลายด์ เคมิสทรี อินเตอร์เนชันแนล คอนเฟอเรนซ์ ๒๐๒๔” (Pure and Applied Chemistry
International Conference 2024 : PACCON 2024) และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ต าหนักทิพย์พิมาน อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา